Category: Uncategorized
Solar Land ล่า ท้า แสง : แสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้จริงหรือ ?

Solar Land ล่า ท้า แสง สู้อนาคต นิทรรศการที่บอกเล่าถึงพลังงานสะอาด อย่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กว่า 30 ชิ้นทั่วโลก เพื่อขยายขอบเขตความเข้าใจของผู้ชมเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น