Tag: นนทบุรี
สกูตเตอร์เลาะเมืองนนท์ เยือนถิ่นประวัติศาสตร์มอญแบบคาร์บอนต่ำ ตามรอยจิตรกรรมสกุลช่างนนทบุรี

พาซอกแซกนนทบุรีแบบคาร์บอนต่ำด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า ผ่านชุมชน ตลาด ศาลเจ้า เลาะเรียบริมน้ำเจ้าพระยา ตามรอยจิตรกรรม "สกุลช่างนนทบุรี" ซึ่งแตกแขนงมาจากยุครุ่งเรืองของช่างไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ทว่าแตกต่างด้วยการใส่เรื่องเล่าท้องถิ่น วิถีชาติพันธุ์ฝั่งเมืองนนท์ รวมทั้ง ภาพกาก ที่ใส่ความทะลึ่งขบขันฉบับชาวบ้านลงไป