Tag: พุทธศาสนา
พุทธนิเวศเกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน : ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เชื่อมชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืน

เมื่อพิสูจน์แล้วว่าการทำเกษตร ชุมชนและสิ่งแวดล้อม สามารถขับเคลื่อนให้เดินหน้าไปพร้อมกันได้อย่างสมดุลโครงการพุทธนิเวศเกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงรายจึงถูกก่อตั้งขึ้น และสานต่ออย่างยั่งยืนโดย “เซ็นทรัล ทำ” ก่อเกิดเป็นโครงการนำร่องศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์