Tag: โบราณสถาน
แอ่ว เวียงกุมกาม ยามแลง ย้อนต้นทางประวัติศาสตร์ของล้านนา

เก็บตกภาพบรรยากาศเปิดโบราณสถาน เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าชมยามค่ำคืน กับงาน แอ่วกุมกาม ยามแลง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566