Tag: #การอ่าน
“อ่านอย่างไร” กับ หญิงร้ายในกฎหมาย และ หัวใจในตัวเลข

การอ่าน นอกเหนือจากความสำคัญที่ว่าเรา “อ่านอะไร” อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการ “อ่านอย่างไร” เพราะในเรื่องเดียวกันมักมีหลายแง่หลายมุมให้สอดส่องหันมอง อาจจะเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้าใจสารใดสารหนึ่งอย่างแผ่กว้าง รวมทั้งสามารถมีทัศนคติต่อสารหนึ่งได้หลากหลาย