Tag: ชุมชน
Ari Around แพลตฟอร์มความอารี ที่มี AriCoin เป็นตัวกลางเชื่อมความอารีย์

Ari Around แพลตฟอร์มความอารี ที่มุ่งเชื่อมโยงผู้คนและพัฒนาชุมชนในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มอาสาสมัครชาวอารีย์ เริ่มต้นจากย่านที่คุ้นเคยย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ ผลักดันเฟสแรกด้วยความอารีต่อสิ่งแวดล้อม

เดินย่านชุมชน แวะชมงานศิลปะกับ 15 ประติมากรรม Chula Arts Park

Chula Art Park หรือ สวนศิลป์จุฬา การจัดแสดงผลงานประติมากรรมถาวร 15 ชิ้นในพื้นที่ชุมชนสามย่าน-สวนหลวง โปรเจคต์พัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยมีศิลปะเป็นกลไกสำคัญ

สุพิชชา โตวิวิชญ์ : สถาปนิกผู้ร่วมฟื้นชุมชน ด้วยสกิลของคนออกแบบบ้าน

ผศ. ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ ผู้อยู่เบื้องหลังงานศิลปะชุมชน New World x OldTown สถาปนิกคนหนึ่งที่เคยมองสลัม มองชุมชนเหมือนมุมมองสถาปนิกทั่วไปในแง่ที่เน้นแต่ตัววัตถุ พื้นผิว วัสดุกับองค์ประกอบ แต่ไม่เห็นผู้คนที่อาศัยอยู่ในนั้น ส่วนปัจจุบันเธอคลุกวงในงานด้านสถาปัตย์กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างเต็มตัว