Tag: ปัตตานี
Le Sel de La Vie : นิทรรศการงานคราฟต์ ที่มีเกลือหวานปัตตานีเป็นแรงบันดาลใจ

Le Sel de La Vie เกลือแห่งชีวิต นิทรรศการที่รวบรวมและจัดแสดงงานคราฟต์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก เกลือหวานปัตตานี รวมถึงประติมากรรมชิ้นไฮไลต์ที่ร่วมออกแบบโดยทีมเกลอเกลือ