Tag: ภูเก็ต
พาชม 7 อังมอเหลา คฤหาสน์เก่าของเถ้าแก่ภูเก็ต

มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตได้จัดทำหนังสือ อังมอเหลา บ้านเก่าเถ้าแก่ภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ความงดงามของอังมอเหลา หรือ คฤหาสน์ ของคหบดีภูเก็ตที่นิยมสร้างในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 6 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมจีน บอกเล่าประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตและการก่อร่างสร้างตัวของชาวจีนฮกเกี้ยนจนกลายเป็นคหบดีผู้มั่งคั่ง