Tag: หมอต้นไม้
หมอต้นไม้ หรือ รุกขกร ผู้จ่ายยาให้ “ไม้เมือง” ในป่าคอนกรีต

รุกขกรหรือหมอต้นไม้เริ่มเป็นคำที่พูดถึงมากขึ้นเพื่อรักษาและดูแลต้นไม้ใหญ่อย่างถูกโรคถูกวิธีท่ามกลางการขยายตัวของเมือง