Tag: แม่ฮ่องสอน
รู้จักกันไว้แล้วไปกับ ดอยสเตอร์ นักวิจัยและพัฒนาที่มุ่งสื่อสารเพื่อพี่น้องชนเผ่า

ดอยสเตอร์ (DoiSter) นักวิจัยและพัฒนาที่มุ่งสื่อสารความเข้าใจเพื่อพี่น้องชนเผ่า ผ่านการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวดอย ไปพร้อมกับการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเกี่ยวโยงกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไปด้วย