Tag: ไวรัสโคโรนา
24 ข้อต้องรู้เพื่อป้องกันและรับมือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ กำลังระบาดทั่วโลกจนองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศ แต่โรคนี้สามารถป้องกันและเตรียมตัวรับมืออย่างไม่ต้องตื่นตระหนก