นิทรรศการภาพถ่ายและของใช้ส่วนพระองค์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ขณะทรงเป็นนิสิตจุฬาฯ
Faces

นิทรรศการภาพถ่ายและของใช้ส่วนพระองค์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ขณะทรงเป็นนิสิตจุฬาฯ

Focus
  • รัตนแห่งจุฬาฯ เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา
  • ในนิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายและของใช้ส่วนพระองค์ สมัยที่ทรงเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ บัตรประจำตัวนิสิต ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท เป็นต้น

2 เมษายน ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการพิเศษ รัตนแห่งจุฬาฯ จัดแสดงพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก รวมทั้งของใช้ส่วนพระองค์สมัยที่ทรงเป็น นิสิตจุฬาฯ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละชิ้นนั้นหาชมได้ยากมาก

นิสิตจุฬาฯ

ตัวอย่างสิ่งของที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ บัตรประจำตัวนิสิต ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (เมื่อครั้งพระองค์ทรงศึกษาในภาควิชาภาษาตะวันออก) รวมทั้งวรรณกรรมที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในช่วงที่ทรงศึกษาอยู่ และหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาแล้ว เช่น พระราชนิพนธ์ “ย่ำแดนมังกร” “ประพาสภาษา” 

พระราชนิพนธ์แปล “หยกใสร่ายคำ” “Reflexions” ต่อด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก เช่น “ขบวนการนกกางเขน” “แก้วจอมแก่น” พระราชนิพนธ์บทกวี “พุทธศาสนสุภาษิต” ซึ่งทรงถอดพุทธศาสนสุภาษิตบาลีเป็นคำประพันธ์ไทย รวมทั้ง “กษัตริยานุสรณ์” และสื่อต่างๆ ที่พระราชทานไว้ให้แก่ทางคณะอักษรศาสตร์

นิสิตจุฬาฯ
กรมสมเด็จพระเทพฯ

นิทรรศการ รัตนแห่งจุฬาฯ จัดแสดงในรูปแบบภาพถ่ายจำนวน 40 ภาพ ตู้จัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์  เอกสาร และเครื่องใช้ต่างๆ หนังสือเสียงบรรยายเนื้อหาจากหนังสือพระราชนิพนธ์  และจอ Touch Screen จัดแสดง E-Book หนังสือที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้  อีกทั้งยังมีกิจกรรมการออกร้านโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ ร้านภูฟ้า ร้านจันกะผัก ร้านปรุงสารพัด และร้านภัทรพัฒน์

เข้าชมนิทรรศการ รัตนแห่งจุฬาฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน  2564  ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ