Tag: นักแต่งเพลง
นักแต่งเพลงของโลกคนแรก คือแม่ชีในศาสนาคริสต์

นักแต่งเพลง (composer) คนแรก นามว่า ฮิลเดการ์ด ฟอน บิงเงน (Hildegard von Bingen) เป็นแม่ชีในศาสนาคริสต์ พำนักอยู่ที่เมืองบิงเงน (Bingen) ประเทศเยอรมนี