ย้อนไทม์ไลน์ 13 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดรัชสมัย รัชกาลที่ 9
Faces

ย้อนไทม์ไลน์ 13 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดรัชสมัย รัชกาลที่ 9

Focus
  • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ขณะสิริพระชนมพรรษา ปีที่ 89 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ครองราชบัลลังก์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย  คือ 70 ปี 126 วัน

13 ตุลาคม 2559 เป็นวันเศร้าโศกที่สุดในศตวรรษของปวงชนชาวไทย ทันทีที่สำนักพระราชวังประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวรรคต

13 ตุลาคม 2559เวลา 18.45 น.

สำนักพระราชวังออกประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ รักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลง ให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาทีเสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษา ปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี

13 ตุลาคม

13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา  19.00 น.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระบุถึงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย และตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2467 โดยรัฐบาลจะแจ้งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระรัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลไว้แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 จากนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 21.00 น.

ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สนช. จะดำเนิน การตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว ปี 2557มาตรา 2 วรรค 2 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 วรรค 1 ต่อไป และ สนช. จะไม่มีการประชุมวาระปรกติจนกว่าจะมีการดำเนินการตามกฎมณเฑียรบาลเสร็จสิ้น

29 พฤศจิกายนr พ.ศ.2559

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมเพื่อรับทราบการแต่งตั้งพระรัชทายาท และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้นําความกราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 วรรค 2 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 วรรค 1

4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ตามโบราณราชประเพณีอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

ที่สุดแห่งประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ไทย

  • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ขณะสิริพระชนมพรรษา ปีที่ 89 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  • ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย  คือ 70 ปี 126 วัน
  • ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 9  มี พิธีฉลองครองราชย์ถึง 2 ครั้ง  ได้แก่  พระราชพิธีกาญจนาภิเษกเฉลิมฉลองเนื่องในวาระทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และทรงดำรงสถานะพระมหาษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดเท่าที่มีปรากฎในประวัติศาสตร์ไทย นานกว่า รัชกาลที่ 5  ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2539
  • ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประวัติศาสตร์โลก อันดับ 1 คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส (14 พฤษภาคม ค.ศ.1643 -1 กันยายน ค.ศ. 1715 รวมระยะเวลา 72 ปี 110 วัน)
  • เมื่อสิ้นรัชกาลที่ 9 ของไทย พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกในปัจจุบัน คือ สมเด็จพระราชินีนารถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงครองราชย์ 70 ปี นับจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1952  และทรงสวรรคตในวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.2022

อ้างอิง


Photographer

ประเวช ตันตราภิมย์
เริ่มหัดถ่ายภาพเมื่อปี 2535 ด้วยกล้องแบบ SLR ของพ่อ ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองก่อนหาความรู้เพิ่มเติมจากรุ่นพี่และนิตยสาร รวมถึงชุมนุมถ่ายภาพ สิบกว่าปีที่เดินตามหลังกล้อง มีโอกาสพบเห็นวัฒนธรรม ประเพณี กลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆ เชื่อว่าช่างภาพมีหน้าที่สังเกตการณ์ ถ่ายทอดสิ่งที่เห็น และเล่าเรื่องด้วยภาพไปสู่ผู้ชม