Tag: คาเฟ่
เปลี่ยนบ้านไม้เก่าของคุณข้าหลวงเป็น เดอะ ตะนาว คาเฟ่ในสวนลับกับตำรากับข้าวราชสกุลบริพัตร

เดอะ ตะนาว คาเฟ่ บาร์ เป็นร้านอาหารและคาเฟ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ของสำนักงานบริพัตร ซึ่งบริหารทรัพย์สินของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตโดยพื้นที่ที่มีลานต้นไม้ใหญ่ตรงกลางและโอบล้อมด้วยบ้านไม้เก่าเปรียบเสมือนโอเอซิสในย่านเก่าของกรุงเทพฯ