VDO

รุกขกร อาชีพผู้ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเมืองที่ถูกลืม

“ความฝันสูงสุดของการทำอาชีพนี้คืออยากเห็น รุกขกร ประจำจังหวัด อย่างน้อย 1 จังหวัด 1 รุกขกร การที่มีรุกขกรก็เหมือนมีล่าม ทำหน้าที่สื่อสารระหว่างต้นไม้กับมนุษย์ การที่เราไม่มีล่าม ทำให้เราคุยกันไม่รู้เรื่องสักที สุดท้ายการที่เรานำต้นไม้เข้ามาอยู่ในเมืองก็ไม่แตกต่างจากการไม่มีเขาอยู่”

รุกขกร
รุกขกร

“ประเทศไทยมีต้นไม้ที่อยู่ร่วมในเมืองนับล้านต้น แต่มีรุกขกรที่ได้รับรองทางวิชาชีพยังไม่ถึง 100 คน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบนต้นไม้ที่ได้รับการรับรองเพียง 20 คน รุกขกรในเมืองไทยจึงไม่เคยเพียงพอกับต้นไม้ที่ต้องดูแลทั้งประเทศ”

รุกขกร
รุกขกร
รุกขกร
การทำงานรุกขกรต้องวางแผนรอบด้าน
รุกขกร

Meet Master พาไปรู้จัก รุกขกร หมอต้นไม้ผู้จ่ายยาให้ไม้เมืองในป่าคอนกรีต อาชีพที่ต้องเผชิญความเสี่ยง หนึ่งในอาชีพที่เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศ แต่ปัจจุบันอาชีพรุกขกรในประเทศไทยกลับยังไม่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมจากภาครัฐเท่าที่ควร สวนทางกับนโยบายสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ลดโลกร้อนที่เป็นเรื่องเร่งด่วนระดับโลก

ขอบคุณ : รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม